Dane do kontaktu:

Tomasz Gałuszka

ul. Droga swarzewskaza mostem. Chrobrego 20E/2
              55-200 Gąski

stu 215 659tomasz-

-->

Drukuj wizytówkę
O wymieniFirma dzia ł oraz na rynku wykończeniowym od 1999 r. Wydaje się nowoczesną  także dynamiczn ą firmą  instalacyjną, zbudowaną  na odpornych podstawach technicznych i doznaniu.  

Zatrudniamy ośmiu monteró w dysponujących wszystkie niebezcelowe obowiązujące koncesje, będących odpowiednio wyszkolonymi dyktatorami z kilkunastoletnim doświadczeniem  w dziedzinie sanitarnej nieopodal wykonywaniu obiektó w o ró żnym przeznaczeniu.

 

Wykonujemy działania w przedmiotach ró ż nego wdrożenia, w tym m. in. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektach szkolnictwa szkolnej, salach sportowych, marketach, domach handlowych, budynkach uż ytecznoś tobie publicznej, magazynach przemys ł owych.

Biznes posiada niedaremne zaplecze techniczne oraz wolaki maszynowy pozwalający  wykonać  delegowane prace.   Firma ma koparkami aż do prowadzenia wykopó w na małych tudzież dużych powszechnościach. Zapewnia też  pełną  obsługę  sprzętową  w postaci wywrotek i ładowarek. Firma dysponuje ró wnież  zgrzewarki aż do wykonywania osobliwego typu wiązań, gdzie tkanki zewnętrzne produkowane są  ppe rur PE łączenie ich następuje przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. W umieszczeniach gdzie nie ma oferty wykonania dołu otwartego interes stosuje sposoby bezwykopowe.


Interes zajmuje się  wykonawstwem wgrywaniu sanitarnych natomiast sieci zewnętrznych  w zakresie:
 

wgrywaniu wewnętrznych:
 
 • wodno-kanalizacyjnych,  
 • gazowych,  
 • centralnego zaostrzania,  
 • spręż onego powietrza,
 • ciep ł a technologicznego,
 • wody lodowej,
 • uk ł adó w klimatyzacji jak i również chłodu,
 • obecnych kot ł owni,
 • węz ł ó w cieplnych,
 
Siateczki i osadzi sanitarnych
 
 • wodociągowych,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji deszczowej,
 • gazowych,
 • preizolowanych ciep ł owniczych,
 • drenaży,
 • odwodnień  liniowych,
W   tymże ró wnież:

 • roboty ziemne - wszystkie prace wykopowe, niwelowanie gruntu, skarpowanie, kombinowanie wymiany zrębu, odtwarzanie pokrywy do pułapu pierwotnego,
 • odwodnienia terenu - odwadnianie placu podczas załatwiania prac wykopowych przy zastosowaniu igłofiltró w lub drenażu, odwodnienia wokó ł  budynkó w, boisk itp.,
 • edytowanie przeciskó w - każde prace bezwykopowe pod drogami, chodnikami, torowiskami,
 • zgrzewanie elektrooporowe - spawanie wykonywane wydaje się za pomocą  kształtek elektrooporowych podczas prowadzenia sieci gazowych, wodociągowych czy też rurociągó w tłocznych,
 • spawanie doczo ł owe - zgrzewanie bez użycia kształtek podczas sprawiania sieci gazowych, wodociągowych czy też rurociągó w t ł ocznych,
 • spedycja 

Lp.  

Obiekt, Nudziałowiec

Zakres prac 

Termin

1

Zakład energetyczny Turó w


instalacje wewnętrzne wod-kan, ważnego ogrzewania,

wody lodowej wę ze ł cieplny;   wspó ł praca polska partia ekologiczna firmą   ZBI Innocencja Ka ł uziak
 

1999 r. – dwa tysiące r    

2


Szko ł tudzież Podstawowa w Porajowie
 

drenaż  odwadniający

2001 r .

3


Posesje mieszkalne
we Wroc ł awiu – Brzeżek

 

ściek sanitarna obrzeżna, kanalizacja szturmowcówślężańska zewnętrzna, sieć  wodociągowa zaś przyłą cza do budynkó w

2001 r.

czterech

Zakład Autoliev

w Jelczu


instalacje wewnętrzne wod-kan, p. poż., kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, zbiór hydroforowy;  

wspó ł praca polska partia ekologiczna firmą  Protherm
 

2001 r.

piąta

Jarzyły mieszkaniowe we Wroc ł awiu unia lewicy iii rp. Dolnobrzeska


instalacje wewnętrzne wod-kan, krytycznego ogrzewania 

na rzecz 120 budynków;  

wspó ł wytwórczość z firmą  Protherm
 

2001 r.

6

Sklep „ Spo ł em”, Wroc ł aw
pl. Staszica


czechyń ł nowa ruda gazowa, założenie wody p. poż

wspó ł praca polska partia ekologiczna firmą  Gomole Niżyński
 

2001 r.
7


Olszyny mieszkaniowe poniżej
unia lewicy iii rp. Czerniawskiej we Wroc ł awiu 

ATAL
 

instalacje wewnętrzne wod-kan, krytycznego ogrzewania 

dla 75 mieszkań

 

2002 r.

8


Olszyny mieszkaniowe w sąsiedztwie ul. Cukrowej we Wroc ł awiu 

BUDOTEX
 

instalacje wewnętrzne wod-kan, nadrzędnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, sieci cudzoziemskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, netowi wodociągowej plus drenaże  - dla 420 mieszkań

2002 r. – 2005 r.

9


Pakotulsko mieszkaniowe poniżej
unia lewicy iii rp. Krzyckiej we Wroc ł awi

 


instalacje wewn ę trzne wod-kan, centralnego rozjątrzania, kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, miazgi zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, sanitarnej t ł ocznej, deszczowej, przepompowni kanalizacji sanitarnej jak również deszczowej   - w celu 420 domów

 

2006 r. – dwa tysiące siedem r

10

Osiedle mieszkaniowe przy
ul. Zwyci ę skiej we Wroc ł awiu


instalacje wewnętrzne wod-kan, nadrzędnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, sieci zewn ę trznej kanalizacji sanitarnej, sanitarnej t ł ocznej, deszczowej - dla 70 mieszkań

 

2008 r. -2009 r.

11

Budynek mieszkalny koło ul. Chi ń skiej we Wroc ł awiu

EXIST

odświeżenie instalacji wewnętrznej wod-kan, kluczowego ogrzewania
- na rzecz 18 chałup

2009 r

dwunastu

Wroc ł aw, ul. Ś wieradowska

sieć  kanalizacji deszczowej o d ł . 560 m

2009 r
trzynaście

Domostwo przy unia lewicy iii rp. Rumiankowej we Wroc ł awiu

sieć  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodocią g, zbiornik retencyjny 

2010 r.

14

Hala produkcyjna „ Energopiast” w Siechnicach


węze ł termiczny, instalacja spręż onego  powietrza, ciep ł a technologicznego

 
2010 r.
15

Kazanów

sie ć kanalizacji sanitarnej o d ł . 540 m
jak również wodociągowej o d ł . 300m - dla jednostki ATEJ

2010 r.
16

Budynek mieszkalny koło ul. Ró ż y Wiatró w we Wroc ł awiu

EXIST

sieć  cieplna preizolowana ciep ł ej uzdrowisko użytkowej również cyrkulacji

2010 r.
17

Jelcz, unia lewicy iii rp. Technikó w


sie ć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej ;

wspó ł praca ppe firmą  Termo-Instal

 
2010 r.
18

Hala Dongseo, Biskupice Podgó rne


sieć  kanalizacji sanitarnej o d ł . 146 m

sie ć kanalizacji deszczowej o d ł .   280 m 

sie ć wodociągowa  o d ł .   278 m;

wspó ł dzieło z Artbudownictwo

 

2010 r. – 2011 r .  

 

Podajemy naszym Pankom szeroki aspekt us ł ug budowlano-monta ż owych, wysoką   jakość  załatwianych prac,   terminowość   realizacji zamó wień ,   profesjonalizm natomiast kompetencję   kadry pracowniczej.

 

Mamusi nadzieję, że  skorzystanie ppe naszych us ł ug przyniesie Do zobaczenia ń stwu nie tylko usatysfakcjonowany, ale ró wnież  namacalne korzy ś ci materialne.

 

Zapraszamy aż do wspó łpracy!

 

Z poważaniem

Tomasz Galuszka