Schody

Schody
– element domu lub sformowania terenu, któ ry zapewnia komunikację pośrodku ró żnymi poziomami.

Wydział schodó w regulują kodeks budowlane porozwiązywane w rozporządzeniu ministra czystego do kwestii budownictwa (rozporządzenie ministra podstawy z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkó w technicznych, jakim są zobligowani odpowiadać budowle i ich usytuowanie), wedle nimi minimalne, wymagania podlegają od zaparcia budynkó w (budynki mieszkalne, użyteczności wszechstronnej, służba zdrowia) przeznaczenia schodó w - wejścia aż do piwnic, na poddasze nie mają możliwości zawierać skromniej wygodne klatka schodowa.

Partii konstrukcyjne schodó w:

- rytm, bieg schodowy- to miano szeregu stopni, połączonych ze sobą
- podesty (spoczniki) – poziome zaranie rozdzielające szlaki schodowe, zatwierdzają na potencjalny odpoczynek, restrukturyzację kierunku biegó w, dostęp do domy itp. Wyró żniamy spoczniki piętrowe(na czubku kondygnacji) i dodatkowo międzypiętrowe.
- skontaktowań. Część pozioma to podnó żek, budziejewko lub zagrywka. Część prosta to przednó żek, podstopnica albo zwiększenie.
- (balustrada)z poręczą lub pochwyt (poręcz mocowana bezpośrednio aż do ściany ) – motory zapewniające pewne korzystanie ze schodó w, umieszczona znajduje się wzdłuż biegó w.
- psyche - równowaga pomiędzy 2 biegami.