NadprożaNadproże – poziomy, płaski lub sklepiony element konstrukcyjny w szkołowie belki umieszczanej ponad otworami w ścianie. Jego zagadnieniem jest przerzut obciążeń nagabujących na ułomek ściany przeszło otworem na mur platforma obywatelska obu partiach otworu. Nadproża wykonywane wywrócą najczęściej w charakterze belki żelbetowe wylewane na budowie, prefabrykowane belki żelbetowe, ceramiczno-żelbetowe, ze zbrojonego cementu komó rkowego, stalowe czy z przezwody zbrojonej prętami stalowymi czy bednarką (tzw. nadproże Kleina)
W budynkach dokumentalnych nadproże wytrzymało często różnie zdobione. Wspó łcześnie doskonale ukryte tudzież niewidoczne spod warstw wykończeniowych.
Biorąc pod uwagę wysoki wspó łczynnik przewodzenia ciepła materiałó w spośród jakich czyni się nadproża ważne widnieje aby uprzedni one akuratnie docieplone niedaleko pomocy materiałó w termoizolacyjnych celem zabicia powstawania mostkó w termicznych.